Adatvédelem

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

2018. május 7. napjától hatályos

A NATUR-ALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 16.; „NATUR-ALL”) mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a rendelés során adott meg.

1. Rendelés során megadott személyes adatok

A bbkrem.hu domain alatt működő honlapon a megrendelés során a következő személyes adatokat köteles megadni ahhoz, hogy a NATUR-ALL a rendelését teljesíteni tudja: [vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím].

Ha Ön a rendelést bejelentkezett felhasználóként adja le, akkor a NATUR-ALL a fenti adatokat az Ön tárolt adatai alapján kitölti, amennyiben Ön a regisztrációt követően a fenti adatokat kitöltötte és eltárolta.

2. Az adatkezelés célja

A NATUR-ALL a rendelés során megadott személyes adatokat az alábbi célból kezeli:

 1. a személyes adatokat a NATUR-ALL kapcsolatfelvétel céljából kezeli;
 2. a szállítási adatokat a NATUR-ALL a rendelés teljesítése és kiszállítása céljából kezeli;
 3. a számlázási adatokat a NATUR-ALL a jogszabályi előírásoknak megfelelő számviteli bizonylat kiállítása céljából kezeli.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatok és a szállítási adatok tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja jogszabály alapján kötelező adatkezelés a számlázási adatok tekintetében.

4. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére NATUR-ALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 16.) jogosult.

5. Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

A rendelés során megadott személyes adatok tekintetében adatfeldolgozók:

 1. a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Gera és Társai Kft.. (székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; cégjegyzékszám: 13 09 141799);
 2. a rendelések kiszállítását végző futárszolgálat: az Express One Hungary Kft.. (székhely:   1239 Budapest, Európa utca 12. .; cégjegyzékszám: 01 09 980899.

6. Az adatkezelés időtartama

A NATUR-ALL az Ön által megadott személyes adatokat a rendelés időpontjától kezeli.

A NATUR-ALL a jogszabályi rendelkezések alapján megőrzendő személyes adatokat (így különösen a számviteli bizonylatot) a jogszabályban meghatározott időtartamig, azaz a bizonylat kiállításától számított 8. év végét követő legfeljebb egy hónapig, őrzi.

7. Adattovábbítás

A rendelés során megadott személyes adatait a NATUR-ALL harmadik személy részére nem továbbítja.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön kérhet a NATUR-ALL-tól személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Továbbá, Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

8.1 Tájékoztatás

A NATUR-ALL – kérése esetén – tájékoztatást ad Önnek a következőkről:

 1. a NATUR-ALL vagy a NATUR-ALL megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok köréről,
 2. a NATUR-ALL milyen forrásból jutott a személyes adataihoz;
 3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról,
 4. az adatfeldolgozó személyéről, címéről, valamint tevékenységéről,
 5. illetéktelen személy hozzáfért-e a személyes adataihoz, a személyes adatait jogosulatlan személy megváltoztatta-e, továbbította-e, nyilvánosságra hozta-e vagy a személyes adatait véletlenül törölték vagy megsemmisítették-e.

A NATUR-ALL a fenti tájékoztatást a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadja vagy a tájékoztatást megtagadja. Ha a NATUR-ALL a tájékoztatást megtagadja, akkor 25 napon belül értesíti a tájékoztatás megtagadásának okáról, illetőleg a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha egy éven belül nem kért a NATUR-ALL-tól ugyanazon személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben egy éven belül két vagy több alkalommal kér tájékoztatást ugyanazokra a személyes adataira vonatkozóan, akkor a NATUR-ALL költségtérítést állapít meg.

8.2 Helyesbítés, törlés, zárolás

A NATUR-ALL helyesbíti az Ön által megadott személyes adatokat, ha a személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adatok a NATUR-ALL rendelkezésére állnak.

A NATUR-ALL törli az Ön személyes adatait, ha (i) azok kezelése jogellenes, (ii) ha Ön a személyes adatai törlését kéri, (iii) ha a személyes adatait hiányosan vagy tévesen tartja nyilván és a személyes adatokat nem tudja hiánytalanul beszerezni vagy azokat helyesbíteni, (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok kezelésének időtartama lejárt, illetőleg, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte a törlést.

A NATUR-ALL – törlés helyett – zárolja a személyes adatait, ha Ön kéri vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

A NATUR-ALL értesíti Önt, amennyiben a személyes adatait helyesbítette, törölte vagy zárolta. Ha a NATUR-ALL a személyes adatai helyesbítése, törlésére vagy zárolására irányuló kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelme kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban értesíti a kérelme elutasításának okairól, továbbá tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.3 Tiltakozás

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a NATUR-ALL-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a NATUR-ALL, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (ii) a személyes adatai felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy (iii) ha törvény alapján jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni.

A NATUR-ALL a tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. A NATUR-ALL a kérelmével kapcsolatos döntéséről írásban tájékoztatja.

Ha a NATUR-ALL a tiltakozásának helyt ad, akkor az adatkezelést megszünteti és a személyes adatait zárolja.

Ha Ön a NATUR-ALL döntésével nem ért egyet, akkor a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a NATUR-ALL a 15 napos határidőn belül nem hoz döntést és nem értesíti Önt, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9. Jogorvoslati lehetőségei

9.1 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:             +36 (1) 391-1400
Fax:                   +36 (1) 391-1410
E-mail cím:        ugyfelszolgalat@naih.hu.

9.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A NATUR-ALL a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a NATUR-ALL a bbkrem.hu domain alatt működő honlapon nyilvánosságra hozza.

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

2018. május 07 napjától hatályos

A NATUR-ALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 16.; „NATUR-ALL”) mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a honlapon a regisztráció során adott meg.

1. Regisztráció

A NATUR-ALL a bbkrem.hu domain alatt működő honlapon a Regisztráció gombra kattintás esetén lehetőséget biztosít arra, hogy Ön a honlapon regisztráljon.

A regisztráció során a következő adatokat kell megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó.

A NATUR-ALL a regisztrációt követően megerősítő e-mailt küldd a regisztráció során megadott e-mail címére, amelyben a sikeres regisztrációt visszaigazolja.

2. Regisztrációt követően megadandó személyes adatok

Ha Ön a bbkrem.hu domain alatt működő honlapon regisztrált, akkor a rendelések leadásának egyszerűsítése érdekében a NATUR-ALL kéri, hogy adja meg a következő rendelések teljesítéséhez szükséges személyes adatokat:

 1. Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, telefonszám;
 2. Szállítási adatok: ország, irányítószám, város, utca, házszám;
 3. Számlázási adatok (amennyiben eltérnek a szállítási adatoktól): ország, irányítószám, város, utca, házszám.

Ha bármely személyes adata megváltozik, akkor kérem, hogy a fenti adatok bármely változását szíveskedjen átvezetni és eltárolni, hogy a rendelését megfelelően teljesíteni tudjuk.

3. Az adatkezelés célja

A NATUR-ALL a regisztráció során megadott e-mail címet és jelszót azért kezeli, hogy be tudja Önt azonosítani a bejelentkezéskor, továbbá az e-mail címét azért is kezeli, hogy ha Ön elfelejti a jelszavát, akkor az e-mail címére új jelszót küldjön ki.

4. Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során megadott, illetve a regisztrációt követően megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem kívánja továbbiakban fenntartani a honlapon a regisztrációját, akkor kérheti a NATUR-ALL részére küldött e-mailben, hogy a NATUR-ALL a regisztrációját törölje.

5. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a NATUR-ALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 16.) jogosult.

6. Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

A regisztráció során megadott adatok tekintetében adatfeldolgozó a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Gera és Társai Kft. (székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; cégjegyzékszám: 13 09 141799).

7. Az adatkezelés időtartama

A NATUR-ALL az Ön által megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától kezeli.

A NATUR-ALL az Ön által megadott személyes adatokat a regisztrációjának törlésére irányuló kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül törli.

8. Adattovábbítás

A regisztráció során megadott személyes adatait a NATUR-ALL harmadik személy részére nem továbbítja.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön kérhet a NATUR-ALL-tól személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Továbbá, Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

9.1 Tájékoztatás

A NATUR-ALL – kérése esetén – tájékoztatást ad Önnek a következőkről:

 1. a NATUR-ALL vagy a NATUR-ALL megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok köréről,
 2. a NATUR-ALL milyen forrásból jutott a személyes adataihoz;
 3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról,
 4. az adatfeldolgozó személyéről, címéről, valamint tevékenységéről,
 5. illetéktelen személy hozzáfért-e a személyes adataihoz, a személyes adatait jogosulatlan személy megváltoztatta-e, továbbította-e, nyilvánosságra hozta-e vagy a személyes adatait véletlenül törölték vagy megsemmisítették-e.

A NATUR-ALL a fenti tájékoztatást a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadja vagy a tájékoztatást megtagadja. Ha a NATUR-ALL a tájékoztatást megtagadja, akkor 25 napon belül értesíti a tájékoztatás megtagadásának okáról, illetőleg a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha egy éven belül nem kért a NATUR-ALL-tól ugyanazon személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben egy éven belül két vagy több alkalommal kér tájékoztatást ugyanazokra a személyes adataira vonatkozóan, akkor a NATUR-ALL költségtérítést állapít meg.

9.2 Helyesbítés, törlés, zárolás

A NATUR-ALL helyesbíti az Ön által megadott személyes adatokat, ha a személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adatok a NATUR-ALL rendelkezésére állnak.

A NATUR-ALL törli az Ön személyes adatait, ha (i) azok kezelése jogellenes, (ii) ha Ön a személyes adatai törlését kéri, (iii) ha a személyes adatait hiányosan vagy tévesen tartja nyilván és a személyes adatokat nem tudja hiánytalanul beszerezni vagy azokat helyesbíteni, (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok kezelésének időtartama lejárt, illetőleg, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte a törlést.

A NATUR-ALL – törlés helyett – zárolja a személyes adatait, ha Ön kéri vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

A NATUR-ALL értesíti Önt, amennyiben a személyes adatait helyesbítette, törölte vagy zárolta. Ha a NATUR-ALL a személyes adatai helyesbítése, törlésére vagy zárolására irányuló kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelme kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban értesíti a kérelme elutasításának okairól, továbbá tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9.3 Tiltakozás

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a NATUR-ALL-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a NATUR-ALL, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (ii) a személyes adatai felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy (iii) ha törvény alapján jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni.

A NATUR-ALL a tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. A NATUR-ALL a kérelmével kapcsolatos döntéséről írásban tájékoztatja.

Ha a NATUR-ALL a tiltakozásának helyt ad, akkor az adatkezelést megszünteti és a személyes adatait zárolja.

Ha Ön a NATUR-ALL döntésével nem ért egyet, akkor a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a NATUR-ALL a 15 napos határidőn belül nem hoz döntést és nem értesíti Önt, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

10. Jogorvoslati lehetőségei

10.1 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:             +36 (1) 391-1400
Fax:                   +36 (1) 391-1410
E-mail cím:        ugyfelszolgalat@naih.hu.

10.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

11. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

11.1 A NATUR-ALL a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a NATUR-ALL a bbkrem.hu domain alatt működő honlapon nyilvánosságra hozza.

11.2 A NATUR-ALL Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról felugró ablakban értesíti, amikor a tájékoztatás módosítását követően első alkalommal bejelentkezik a felhasználói fiókjába. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti.

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

2018. május 7. napjától hatályos

A NATUR-ALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 16.; „NATUR-ALL”) mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

1. Feliratkozás hírlevélre

A NATUR-ALL a bbkrem.hu domain alatt működő honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy Ön hírlevélre iratkozzon fel.

A hírlevélre történő feliratkozáskor a következő adatokat kell megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

2. Az adatkezelés célja

A NATUR-ALL a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevet és e-mail címet azért kezeli, hogy névre szóló hírlevelet küldjön az Ön részére.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a NATUR-ALL -tól, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintással.

4. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok kezelésére a NATUR-ALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 16.) jogosult.

5. Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok tekintetében adatfeldolgozók:

 1. a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Gera és Társai Kft.. (székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; cégjegyzékszám: 13 09 141799);
 2. a hírlevél kiküldéséhez felületet és rendszert biztosító társaság: Gera és Társai Kft. (székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; cégjegyzékszám: 13 09 141799).

6. Az adatkezelés időtartama

A NATUR-ALL az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától kezeli.

A NATUR-ALL az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozástól számított legfeljebb 3 munkanapon belül törli.

7. Adattovábbítás

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a NATUR-ALL harmadik személy részére nem továbbítja.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön kérhet a NATUR-ALL-tól személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Továbbá, Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

8.1 Tájékoztatás

A NATUR-ALL – kérése esetén – tájékoztatást ad Önnek a következőkről:

 1. a NATUR-ALL vagy a NATUR-ALL megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok köréről,
 2. a NATUR-ALL milyen forrásból jutott a személyes adataihoz;
 3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról,
 4. az adatfeldolgozó személyéről, címéről, valamint tevékenységéről,
 5. illetéktelen személy hozzáfért-e a személyes adataihoz, a személyes adatait jogosulatlan személy megváltoztatta-e, továbbította-e, nyilvánosságra hozta-e vagy a személyes adatait véletlenül törölték vagy megsemmisítették-e.

A NATUR-ALL a fenti tájékoztatást a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadja vagy a tájékoztatást megtagadja. Ha a NATUR-ALL a tájékoztatást megtagadja, akkor 25 napon belül értesíti a tájékoztatás megtagadásának okáról, illetőleg a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha egy éven belül nem kért a NATUR-ALL-tól ugyanazon személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben egy éven belül két vagy több alkalommal kér tájékoztatást ugyanazokra a személyes adataira vonatkozóan, akkor a NATUR-ALL költségtérítést állapít meg.

8.2 Helyesbítés, törlés, zárolás

A NATUR-ALL helyesbíti az Ön által megadott személyes adatokat, ha a személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adatok a NATUR-ALL rendelkezésére állnak.

A NATUR-ALL törli az Ön személyes adatait, ha (i) azok kezelése jogellenes, (ii) ha Ön a személyes adatai törlését kéri, (iii) ha a személyes adatait hiányosan vagy tévesen tartja nyilván és a személyes adatokat nem tudja hiánytalanul beszerezni vagy azokat helyesbíteni, (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok kezelésének időtartama lejárt, illetőleg, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte a törlést.

A NATUR-ALL – törlés helyett – zárolja a személyes adatait, ha Ön kéri vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

A NATUR-ALL értesíti Önt, amennyiben a személyes adatait helyesbítette, törölte vagy zárolta. Ha a NATUR-ALL a személyes adatai helyesbítése, törlésére vagy zárolására irányuló kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelme kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban értesíti a kérelme elutasításának okairól, továbbá tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.3 Tiltakozás

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a NATUR-ALL-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a NATUR-ALL, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (ii) a személyes adatai felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy (iii) ha törvény alapján jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni.

A NATUR-ALL a tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. A NATUR-ALL a kérelmével kapcsolatos döntéséről írásban tájékoztatja.

Ha a NATUR-ALL a tiltakozásának helyt ad, akkor az adatkezelést megszünteti és a személyes adatait zárolja.

Ha Ön a NATUR-ALL döntésével nem ért egyet, akkor a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a NATUR-ALL a 15 napos határidőn belül nem hoz döntést és nem értesíti Önt, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9. Jogorvoslati lehetőségei

9.1 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:             +36 (1) 391-1400
Fax:                   +36 (1) 391-1410
E-mail cím:        ugyfelszolgalat@naih.hu.

9.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

10.1 A NATUR-ALL a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az NATUR-ALL a bbkrem.hu domain alatt működő honlapon nyilvánosságra hozza.

10.2 A NATUR-ALL Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a NATUR-ALL a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából a személyes adatait törli.